Privacyverklaring CJCONSULT BV

48216155-kompas

Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens en informatie is een van de kernwaarden van CJCONSULT. Met name van de mensen die in coaching zijn geweest heb ik relevante gegevens opgeslagen. Dat kan handig zijn als iemand nog eens terug komt voor coaching en/of intervisie. Je kunt mij echter altijd vragen om jouw gegevens uit mijn bestanden te verwijderen. Stuur dan een mailtje naar info@cjconsult.nl of via onderstaande link. Hieronder volgt de privacyverklaring van CJCONSULT BV

PRIVACYVERKLARING CJCONSULT BV

Algemeen
CJCONSULT BV gevestigd aan het Moensplein 18, 1942 ER (KvK 34219053) te Beverwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 191, 1960 AD Heemskerk
E-mail adres: info@cjconsult.nl
Websites: www.cjconsult.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
CJCONSULT bv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je die gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je het overzicht van gegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam
• roepnaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• bankrekeningnummer
• overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een inschrijfformulier voor een training, via e-mail of telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
CJCONSULT bv verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
• uitkomst/score van de verkorte versie van de Mindset-scan (website en via trainingen)
• uitkomsten communicatiestijlentest (via trainingen)
• gegevens die beschikbaar zijn op je LinkedIn-profiel
Onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of de bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@cjconsult.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CJCONSULT bv verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:
• het afhandelen van betalingen
• om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
• het doen van een dienstenaanbod via email- en/of post aan het postadres

Geautomatiseerde besluitvorming
CJCONSULT bv neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen besluiten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
CJCONSULT bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst/het leveren van een dienst bewaren wij zolang je onze klant bent tot maximaal 10 jaar daarna.

Delen van persoonsgegevens met derden
CJCONSULT bv verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CJCONSULT bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met de volgende bedrijven wordt samengewerkt:
• de financiële administratie wordt uitgevoerd door Adviesbureau Van der Meij
• de verwerking van de input voor de verkorte versie van de Mindset-scan wordt uitgevoerd door Artbeving
• onderdelen van trainingen kunnen verzorgd worden door specialisten/samenwerkingspartners van CJCONSULT bv

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
CJCONSULT bv gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies, cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CJCONSULT bv en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek in kunt dienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie of persoon te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cjconsult.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan je paspoort), paspoortnummer en BSN (burgerservicenummer) zwart ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. CJCONSULT bv wijst je er tevens op dat je een mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CJCONSULT bv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@cjconsult.nl